BIP - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

Pracownia Wychowania i Psychologicznej Pomocy Szkole

Kompetencje Pracowni

kierownik: Izabela Nowakowska - opieka, wychowanie, zapobieganie trudnościom wychowawczym wieku dorastania, zapobieganie wypaleniu zawodowemu, certyfikowany trener Ogólnopolskiego Programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, dyplomowany mediator…

 • Magdalena Chylebrant-Karolak - pomoc psychologiczno-pedagogiczna, diagnoza zaburzeń dzieci i młodzieży, trener ze specjalnością prowadzenia szkoleń i warsztatów dla kadr systemu oświaty, dyplomowany mediator…
 • Wiesława Tomasiak-Wyszyńska - rozwijanie umiejętności wychowawczych nauczycieli, podnoszenie skuteczności współpracy wychowawców z rodzicami, rozwój osobisty nauczycieli i dyrektorów, dyplomowany mediator…

Celem Pracowni Wychowania i Psychologicznej Pomocy Szkole w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy  jest wszechstronne i profesjonalne wspomaganie szkół i placówek poprzez wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych, dyrektorów szkół i placówek, pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki, zespołów nauczycielskich oraz innych podmiotów edukacyjnych zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami.

Jesteśmy profesjonalistami i współpracujemy z ekspertami zewnętrznymi. Inicjujemy i wspieramy współpracę na rzecz edukacji na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Diagnozujemy i wspieramy kreatywność i innowacyjne rozwiązania w edukacji.

Zadania pracowni:

 • diagnozowanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek, pracowników nadzoru pedagogicznego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców
 • organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek, pracowników nadzoru pedagogicznego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
 • współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w zakresie diagnozowania i opracowywania priorytetów doskonalenia zawodowego
 • organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wychowania, diagnozy i rozwiązywania problemów wychowawczych
 • współpraca z nauczycielami konsultantami z innych pracowni w KPCEN w Bydgoszczy
 • współpraca z różnymi podmiotami zewnętrznymi
 • doskonalenie własnego warsztatu pracy
 • realizacja innych zadań powierzonych przez dyrektora KPCEN w Bydgoszczy lub organ prowadzący.

Realizacja zadań poprzez następujące działania:

 • wspomaganie pracy szkoły/placówki
 • prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla psychologów i pedagogów
 • prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i wychowawców świetlic
 • warsztaty, seminaria
 • wykłady
 • szkolenia zespołów nauczycielskich
 • konferencje
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji.

Adresaci naszych usług i przedsięwzięć

 • pracownicy organu nadzorującego oraz organów prowadzących szkoły i placówki
 • dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych
 • doradcy metodyczni
 • nauczyciele wszystkich przedmiotów i specjalności,
 • nauczyciele wychowawcy
 • wszystkie podmioty zewnętrzne zainteresowane problematyką oświatową i naszą ofertą.

Metadane

Data publikacji : 09.12.2019
Data modyfikacji : 17.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Lis
Osoba modyfikująca informację:
Monika Lis

Opcje strony

do góry