BIP - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Kompetencje Pracowni

Kierownik: Krystyna Karpińska-wychowanie przedszkolne, organizacja i zarządzanie oświatą, pedagogika zabawy, gimnastyka korekcyjna trener programu „Przyjaciele Zippiego”, TOC dla Edukacji

 • Justyna Adamska - język angielski, mentoring, wspieranie nauczycieli w procesie rozwoju zawodowego, trener ze specjalnością prowadzenia szkoleń i warsztatów dla kadr systemu oświaty
 • Małgorzata Zofia Chludzińska-Kopińska - język angielski-nauczycielskie szkół podstawowych z terenu powiatów sępoleńskiego, świeckiego i tucholskiego
 • Norbert Łysiak - wychowanie fizyczne, edukacja zdrowotna, menadżer sportu, trener pływania, kolarstwa, instruktor treningu funkcjonalnego, Nordic Walking

Celem Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej  w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy  jest wszechstronne i profesjonalne wspomaganie szkół i placówek poprzez wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych, dyrektorów szkół i placówek, pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki, zespołów nauczycielskich oraz innych podmiotów edukacyjnych zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami.

Jesteśmy profesjonalistami i współpracujemy z ekspertami zewnętrznymi. Inicjujemy
i wspieramy współpracę na rzecz edukacji na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Diagnozujemy i wspieramy kreatywność i innowacyjne rozwiązania w edukacji.

Zadania pracowni:

Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli:

 • wychowana przedszkolnego
 • edukacji wczesnoszkolnej
 • języków obcych
 • wychowania fizycznego
 • organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli wszystkich typów szkół i etapów edukacyjnych
 • wspierane nauczycieli wszystkich specjalności w podejmowaniu nowatorskich inicjatyw i organizowanie warunków do wymiany doświadczeń oraz promowanie działań w zakresie dobrych praktyk
 • opracowywanie, opiniowanie oraz upowszechnianie materiałów metodycznych wspierających rozwój zawodowy nauczycieli
 • współpraca z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny w zakresie diagnozowania i opracowywania priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • współpraca z różnymi podmiotami na rzecz edukacji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Zadania pracowni realizujemy poprzez następujące formy:

 • sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego
 • warsztaty, kursy
 • szkolenia zespołów nauczycielskich
 • konferencje
 • seminaria
 • konsultacje.

Adresaci naszych usług i przedsięwzięć

 • nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego, wychowania fizycznego
 • pracownicy organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki
 • dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych
 • doradcy metodyczni
 • wszyscy zainteresowani problematyką oświatową.

Metadane

Data publikacji : 09.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry